Wednesday, August 17, 2011

Teacher of the Day

Name: Sanfa Mohamed

School: Lh. Atoll Education Centre

Island: Lh. Hinnavaru

· Who or what specifically inspired you to become a teacher?

· ޑޮކްޓަރ މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

· Mention one thing which radically differs for you now as compared to when you first started teaching

.

· ކުރިއަށްވުރެ މިހާރުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުވެ ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ފަސޭހަވުން

· What advice do you give to a new or struggling teacher?


· ޒަމާނީ ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުން

· My best day in the classroom was when…


· މިނިސްޓްރީން ދުރުވި ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ގްރޭޑް 10ގެ ފިލާވަޅު އޮބްޒާވްކޮށް ވަރަށް ރަގަޅޭ ބުނުން

· The best compliment I’ve ever received as a teacher was…


· އަޅުގަނޑު ނުވެސް ދަންނަ ބޭފުޅަކު އަޅުގަނޑު ކްލާސް ކައިރިން ދަނިކޮށް ތިޔައީތޯއޭ ސަންފައަކީ، އަޅުގަނޑު ހައިރާންވެ ސުވާލުކުރުމުން އެބޭފުޅަކު ބުނުއްވީ މިނިސްޓްރީ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ބުނުއްވިޔޭ ވަރަށް މޮޅު ޓީޗަރެކޭ.

· My favourite part of the school year is…

· ދަރިވަރުންނަށް ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބޭ ދުވަސް (އޯލެވެލް، އޭލެވެލް)

No comments:

Post a Comment