Wednesday, March 31, 2010

ފޯނެއް ނުގެންގުޅެނީކީއްވެ؟

އަހަރެމެން ކިތައްމެ ބޮޑު ކަމެއްޖެހިގެން އުޅުނަސް ހާލުބަލައިލުމަށްޓަކައި ނަމަވެސް ގުޅައިލުމަކީ ބޮޑުބެއަށް ކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެމެން ނުގުޅައިފިނަމަ ބޮޑުބެމަތިން ހަނދާން ނައްތާލީދޯއޭ ބުނެ ޝަކުވާކުރާނެއެވެ. ބޮޑުބެ އިސްވެ ނުގުޅަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރުމުން ބުނަނީ ބޮޑުބެ އަތުގައި މޯބައިލު ފޯނެއް ނެތީކަމަށެވެ. ބޮޑުބެއަށް ފޯނެއް ނުގެންގުޅެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ބޮޑުބެ އަކީ ރަށުގެ ނިސްބަތުން ތަނަވަސް މީހެކެވެ. ބޮޑުބެ ބުނީ ފޯނެއް ނުގެންގުޅެނީ ތަނަވަސްކަން ނެތިގެން ނޫންކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބޭނުންކުރަން ނޭނގޭތީ ކަމަށެވެ. ފޯނެއް އޮތަސް ފޯނެއްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އަބަދުވެސް ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އުނދަގޫކުރަން ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

މޯބައިލު ފޯނަކީ ތަހުޒީބީ ޒަމާނުގެ އަސާސެއްކަމަށް އަހަރެމެން މާނަކުރި ނަމަވެސް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު އެގޮތަށް މާނަކުރުން މަޖުބޫރުހެއްޔެވެ؟ މޯބައިލު ފޯނުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުން ކުޑަތަންވެފައިވާކަމަށް އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރާއިރު އެއީ ދިރިއުޅުން ބައިބައިކުރާ އެއްޗެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ތޮއްޖެހި ބަނަވަމުންދާ އާބާދީތަކަށް އޭގެސަބަބުން ލިބޭ އަރާމަކަށްވުރެ ކުރިމަތިވާ އުނދަގުލާއި ފިކުރުބޮޑުކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ.

މޯބައިލު ފޯނެއް ނުގެންގުޅޭ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ފޯނެއް ނުހޯދަނީ ދަހިކަމުންކަމަށް ނިންމޭކަށް ނެތެވެ. އެއީ އެމީހެއްގެ މިނިވަންކަން ނުވަތަ ވެށި ބައްޓަންކުރަން އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތްކަމަށް ވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް މޯބައިލު ފޯނުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާއިރު އެއީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާތީ ގެންގުޅެނީ ކިތައް މީހުންބާވައޭ ހިތަށް އަރައެވެ. ޖަވާބެއް ހޯދަންވެސް އަދި ދޭންވެސް އުނދަގޫ ސުވާލެކެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން އެންޑު ނެޝަނަލް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުން 2006ވަނަ އަހަރު އެއްކުރައްވާފައިވާ ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަކީ 968،298 މީހުންނެވެ. އަދި ހަމަ އެމަޢުލޫމާތުތަކަށް އިތުބާރުކޮށް ޓެލެކޮމޮއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބުސައިޓުގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި 762، 335 މޯބައިލް ސަބްސްކަރައިބަރުން އުޅެއެވެ. މޯބައިލް ފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އެވަނީ އާބާދީއަށްވުރެވެސް ގިނަވެފައެވެ. އޭގެމާނައަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި މޯބައިލް ފޯނެއް އޮވެއެކޭ ނޫނެވެ. އަދި އެކަކު އެއް ފޯނަށްވުރެ ގިނަ ފޯނު ނުގެންގުޅެއެކޭއެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މޯބައިލު ފޯނެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް މީހަކު ބުނެފިނަމަ އަހަރެމެންގެ ހިތަށް ފުރަތަމަވެސް ވެރިވާނީ އެއްކަލަ ފުރައްސާރަތަކެވެ. ކަޓު މީހެކެވެ. ޒަމާނަށް ނުފެތޭ މީހެކެވެ. ދަހި މީހެކެވެ. މީހަކު ފޯނެއް ނުގެން ގުޅެގެން އަހަރެމެން ކަންބޮޑުވާންވީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެމީހަކާ ނުގުޅިދާނެތީހެއްޔެވެ؟ ފޯނެއް ނުގެންގުޅޭ މިހަކާ އެކުގައި އުޅުމަކީ ލަދުގަންނަވަރުގެ ކަމަކަށް ވާތީހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ފޯނެއް ކޮށްލަން ދީބަލާށޭ ބުނެ ގެންގުޅޭ ފޯނު އަތުލަފާނެތީ ހެއްޔެވެ؟

މޯބައިލު ފޯނުން ޞިއްޚަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ރަސްމީ ލިޔުމެއްގައި ޝާޢިޢުކޮށް އަންގާފައި ނެތަސް މޯބައިލު ފޯނުގެ ސަބަބުން ކޫސަނި އުނދަގޫތައްވަކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެ. ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި ފޯނު ޖެހޭތަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އައްސިވެ ހިރުވާގޮތްވާކަމަށް ފަޓުލޫނު ޖީބަށް ފޯނުލައިގެން އުޅޭ ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. ކަންފަތުގައި ފޯނުޖައްސައިގެން ގިނައިރު ހުރުމަކީ ބޮލުގެ އެހިސާބުން އިސްތަށި ފައިބާ ކަމެއްކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ. އަދި އެއީ ކަންފަތް ބައްވެ ރިހޭކަމެއްކަމަށް ބުނާއަޑުވެސް އިވެއެވެ. މޯބައިލު ފޯނު ގިނައިރު ބޭނުންކުރުމަކީ ޑީއެންއޭ ހަލާކުވުމާއި ދަރިމައިވުމަށް ބުރޫއަރާ ކަމެއްކަންވެސް ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން އެނގެއެވެ. އޭގެ ރޭޑިއޭޝަނުން ކެންސަރުޖެހުމަށް ފުރުސަތު އޮންނަކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ.

މޯބައިލު ފޯނުގެ ސިނާޢަތަކީ ނުފޫޒުގަދަ ވެށްޓެކެވެ. ވަރުގަދަ ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެ ވިޔަފާރިއަށް ބުރުލެއް އަރާފާނެ ވާހަކައެއް ސައިންސްވެރިން ދެއްކުމަކީ އަބުއިކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. މޯބައިލު ފޯނު ބޭނުންކުރުމަކީ ޞިއްޚަތަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނާ ބުނުން ވައިގައި ނުހިފަނީ އެހެންވެގެންކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ވެށްޓަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް މީހުން މޯބައިލު ފޯނެއް ނުގެންގުޅެއެވެ. ފުރަތަމަ ސަބަބެއްކަމަށް އެމީހުން ބުނަނީ އެއީ ބޭނުންކުރުން މަނާ ކިތައްމެ މާއްދާއެއް މޯބައިލު ފޯނު އުފެއްދުމަށް ބޭނުން ކުރާތީކަމަށެވެ. މޯބައިލު ފޯނު އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގައި ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންހުރި ކިތައްމެ ކަމެއް މެދުވެރިވާތީ ކަމަށެވެ. މިސާލެއްކަމަށް ބުނެ ދައްކަނީ މޯބައިލު ފޯނުގެ ޗިޕްތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ "ކޯލްޓަން"ގެ ވާހަކައެވެ. ބެޓެރި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްތަކުގެ ވާހަކަ ވަކި ކުރެއްނޫނެވެ.

މޯބައިލު ފޯނު އުފެއްދުމުގައި ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް ފަހަނައަޅާފައިވާތީ މަޝްހޫރު ކިތައްމެ ކުނަފުންޏަކަށް އިންޒާރުދީފައިވެއެވެ. ބައެއް ފޯނުތައް ކެންސަލް ކުރަންވެސް އަންގާފައިވެއެވެ. ކިތައްމެ މޮޅު ޖާދޫއެއް ދެއްކި ނަމަވެސް އައި ފޯނު އުފެއްދުމުގައި މަނާ ބާވަތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ ގްރީންޕީސް ޖަމާއަތުން އެޕަލް ކުންފުންޏަށް އިންޒާރު ދިނެވެ. ނަމަވެސް އެއިންކަމަކާމެދު ފިކުރުކުރަނީ އައިފޯނެއް ޖީބަށްލައިގެންދާ ކިތައްމީހުންބާވައެވެ؟ ގެންގުޅޭ ފޯނެއްގެ ފަރިކަމުން ޚަރަދުވެގެންދަނީ ޚަރަދުކުރެވެން ނެތް ކިހައި ފައިސާއެއްކަން އިހްސާސްކުރަނީ ކިތައް މީހުންބާވައެވެ؟ އަހަރެންނަށް ފެންނަފަށުގައި ހުރީ އަހަރެންގެ ބޮޑުބެ އެކަންޏެވެ.

"2 މެއި 2008ގެ ހަވީރު ނޫހުން ނަގާފައި"

ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.

1. ކިތައްމެ ބޮޑު ކަމެއްޖެހިގެން އުޅުނަސް ހާލު ބަލައިލުމަށްޓަކައިވެސް ގުޅައިލުމަކީ ބޮޑުބެއަށް ކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ނުވަނީ ކީއްވެތަ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. މޯބައިލު ފޯނަކީ ތަހުޒީބީ ޒަމާނުގެ އަސާސެއްކަމަށް ބައެއް މީހުން މާނަ ކުރިނަމަވެސް އެންމެން އެކަން އެގޮތަށް ނުދޭކޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރޭ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. މޯބައިލް ފޯނު ނުގެންގުޅެނީ އެއީ އެމީހެއްގެ ދަހިކަމުން ކަމަށް ނިންމެން ނެތީ ކީއްވެ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. މޯބައިލް ފޯނެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް މީހަކު ބުނެފިނަމަ އަހަރެމެންގެ ހިތަށް ވެރިވާނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތަ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. މޯބައިލު ފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ޞިއްޚަތަށް އެއިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަކީ ކޮބާ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. މޯބައިލު ފޯނު ބޭނުންކުރުމަކީ ޞިއްޚަތަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނާ ބުނުން ވައިގައި ނުހިފަނީ ކީއްވެތަ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. މޯބައިލު ފޯނުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ ކޮބާ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ގްރީންޕީސް ޖަމާޢަތުން އެޕަލް ކުންފުންޏަށް އިންޒާރުދޭން ޖެހުނީ ކީއްވެތަ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, March 30, 2010

MATH MNEMONIC

The 9 Times Table

When Multiplying by 9…

the digits of the answers always add up to nine.

For example,

2x9=18

(1+8=9)

3x9=27

(2+7=9)

and so on.

Teachers! let students find out more .......

Saturday, March 20, 2010

1st Professional Development Day for 2010


All schools of maldives marked the 1st "Professional Development Day for 2010" on 17th March Wednesday. Schools conducted professional development programs for staff.
Staff of ESQID conducted professional development programs for the schools who requested.
programs conducted from ESQID:
  • How to self evaluate the school using the quality indicators of Child Friendly Baraabaru School : for Thajudheen School grade 6 & 7 teachers, parents and students
  • Session on Creative Mathematics : for Imaduddeen School
  • Session on Phonics : for Ameer Ahmed pre school teachers
  • First Aid session : for Seikh AbduRahman pre school, Villimale'

Monday, March 15, 2010

Five Steps to Teaching Any Character Trait Professional Development Article: Dr. Michele Borba, Ed.D


Teachers everywhere are voicing a concern: far too many of their students do not know the meaning of critical character traits. As a result, a growing number of students are failing in a core subject needed for successful living: solid character.

Psychologists tell us that one way students learn character traits is by watching others do things right. Recall just a few incidents children have seen recently on national television -- professional baseball players spitting in umpire's faces, a champion boxer biting a chunk off his opponent's ear, Super Bowl Sunday events requiring airing delays because of what an entertainer might reveal to the kiddies. Then there is the litany of national scandals involving everyone from politicians to corporate officials to teachers. Now ask yourself, "To whom are your students looking to learn sound character traits?" The answer is troubling.

The breakdown of appropriate role models certainly is not the only reason for the decline in character development. Dr. Thomas Lickona, author of Character Matters, cites an increase in ten troubling youth trends in our society that point to an overall moral decline: violence and vandalism, stealing, cheating, disrespect for authority, peer cruelty, bigotry, bad language, sexual precocity and abuse, increasing self-centeredness and declining civic responsibility, and self-destruction. It's yet another reason why so many of today's students lack solid character.

LAST BEACON OF HOPE

The fact is that school might very well be the last beacon of hope for many students. Where else will they have a chance to understand the value of a trait called "responsibility" or "caring" or "respect" or "cooperation?" Where else will they have the opportunity to watch someone model those traits appropriately? Where else but from a caring, committed teacher will many of today's students have a chance to learn the traits of solid character?

How do we help students develop strong character?

The answer is found in this premise: Character traits are learned; therefore we can teach them. It means that educators have tremendous power because they can teach students critical character traits. But building students' character involves a few steps.

FIRST STEPS TO TEACHING ANY CHARACTER TRAIT

No matter what character trait you choose to enhance -- perseverance, determination, empathy, responsibility, respect, caring, or another -- there are five minimum steps to teaching it. The steps can be integrated easily into your lesson plans, but each is equally important to ensure that your students develop stronger character.
The five teaching steps are:
Step1.Accentuate a Character Trait

The first step to teaching any new character trait is simply to accentuate it to students. Many schools have found that emphasizing a different character trait each month can be a successful, practical first step approach. When everyone at your site is reinforcing and modeling the same trait, students are more likely to learn that character trait. As each new character trait is introduced, a student campaign committee can start a blitz, creating banners, signs, and posters to hang up around the school to convince other students of the trait's merit. Four of the simplest ways to accentuate a character trait are:
• Character posters: Ask students to make posters about the trait. Be sure to hang the posters everywhere and anywhere for at least a month: "Responsibility means I'm doing what is right for myself and others, and that I can be counted on."
• Character assembly: Many sites introduce the trait at a school-wide assembly. The staff might describe the value of the trait and perhaps present a short skit about it.
• Screen savers: Each day a staff member or student writes on the central screen saver a brief sentence describing the trait's benefits. Anytime anyone in the school uses the computer, the first thing seen is the screen-saver message accentuating the trait: "It's perseverance month. Remember to work your hardest and not give up!"
• Announcements: Many teachers (and schools!) use the beginning of each day to describe over the loudspeaker ways students can demonstrate the selected trait. Names of students "caught demonstrating the trait" also can be announced.

Step2. Tell the Value and Meaning of the Trait

The second step in teaching a character trait is to convey to students exactly what the trait means and why it is important to learn. Explain the trait to students within their realm of experiences; never assuming they've been exposed to the trait. Many have not. Ways to define new traits to students include:
Character literature: Choose an appropriate selection that embodies the trait and as you read it, ask: "How did the characters demonstrate the character trait? How did the other characters feel when the character acted (name the trait)."
• New articles: Ask students to collect current news articles about real people demonstrating the trait. You might begin each day with a brief review of a real event in which the trait was displayed to confirm its value.
• Label traits: Whenever you see or hear a student displaying the targeted trait, take a moment to point out specifically what the student did that demonstrated the trait. "Alex, that was respectful because you waited until I was finished talking before you spoke."
• Share your belief: Students need to hear why you feel the trait is important. If you are targeting respect, you might tell students how adamant you feel about not talking negatively about yourself or others.
• Student reporters: Ask students to look for demonstrations of the trait by others at the school. Their job is to report to the class who demonstrated the trait, what the student did, and the effect the students' actions had on other individuals.

Step3. Teach What the Trait Looks and Sounds Like

There is no perfect way to teach the trait, but research on teaching new skills says telling students how to do the behavior is not nearly as important as showing them the behavior. You can make a significant difference by modeling the trait and making your character education lessons as concrete as possible. Three ways you can do that are:
• Trait role plays: Some teachers find it helpful to use another student or colleague to role-play what the trait looks like to their students. It's a simple way to show students exactly what the trait looks and sounds like.
• Character skits: Students can create quick skits about a character trait and perform it either at a school-wide assembly or in each classroom to show other students the value of the trait, as well as what the trait looks and sounds like.
• Trait photographs: Photograph students actually demonstrating the character trait. Develop the pictures, enlarge them on a copying machine, and paste them on a chart so students are reminded of what the skills looks like.

Step4. Provide Opportunities to Practice the Trait

Generally students must be provided with frequent opportunities to practice the new behaviors. Learning theory tell us it generally takes 21 days of practice before a new behavior is acquired. This is an important rule to keep in mind as you try these activities with your students. Three ways you can help students review their character progress are:
• Character videotapes: Students can see their progress by videotaping one another demonstrating the trait. The tape is played and analyzed for all to see.
• Write reflection logs: Students can keep an ongoing log of their trait progress by writing each day one thing they did that day to demonstrate the trait.
• Assign character homework: Ask students to practice the skill at home and record their efforts and results in a notebook.

Step5. Provide Effective Feedback,

The final step in teaching any character trait is to reinforce to students appropriate or incorrect trait behavior as soon as convenient. Doing so helps clarify to the student: "You're on the right track; keep it up," or "Almost, but this is what to do instead." Catching students doing a behavior wrong before it becomes a bad habit increases the student's chances of acquiring more positive character traits. Here are a few reminders about giving effective feedback:
• Use constructive criticism: If the student's behavior was correct, immediately tell him "This is what you did right." If the behavior was wrong, tell him what to do to make it right: "What you did was not right, but this is what you can do next time."
• Do on-the-spot correction: Students benefit from immediate behavior correction.
• Catch positive behaviors: Look for opportunities to "Catch them doing the trait right." When you reinforce character traits that are done correctly, students are more likely to repeat the behavior.

EDUCATORS CAN MAKE A DIFFERENCE
With the growing number of today's students lacking solid character development, it is imperative that schools incorporate ongoing character education. Keep in the mind, the best character lessons are ones that blend naturally into your existing plans. There are endless ways to use literature, videos, music, quotations, news articles, and historical figures that embody the themes of strong character. Perhaps the simplest way to enhance your students' character development is to accentuate a character trait each month. Doing so optimizes students' chances of developing solid character they'll use not only now, but for the rest of their lives. Above all, never forget your own impact on your students' character development. You do make a difference!

Wednesday, March 10, 2010

Any Ideas?

What do you think is the best solution for improving the lowest performing schools?

Sunday, March 7, 2010

Are we managing time wisely?Extended working hours in the new Single Session School program have been put into practice.
Some people hold the view that this is making no difference in our schools.

Share your view point as to the effect of extended working hours on:
  • Teaching
  • Learning
  • Personal development of students
  • Best use of school facilities
  • Best use of teacher and staff personnel
  • Life skill development

Thursday, March 4, 2010

Single Session School Quality


Rate these pictures according to your view in terms of quality education.
State your reasons.