Wednesday, February 13, 2013

:އެސްކިޑު 2012ގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތައް


 :އެސްކިޑު 2012ގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތައް 


1.      ޗައިލްޑް ފުރެންޑުލީ ބަރާބަރު ސުކޫލު މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުކޫލުތައް ވަޒަންކުރުން
       - 11 ޓީމުގައި ޖުމްލަ 77، ފަންނީ މީހުން ބައިވެރިވި
       - 676 ޓީޗަރުންގެ ލެސަންޕުލޭނާއި ފިލާވަޅުތައް ބަލައި، ބިނާކުރުވަނިވި، އުފެއްދުންތެރި ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދިން
       - 1232 ގަޑިއިރު (އޮންސައިޓު، ސުކޫލުތަކުގައި) ހޭދަކުރި
       - 11 ސުކޫލުގެ ”ސުކޫލު އިމްޕުރޫވްމަންޓު ޕުލޭނު“ ތައްޔާރު ކުރި

2.      ޗައިލްޑް ފުރެންޑުލީ ބަރާބަރު ސުކޫލު މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސުކޫލުގެ ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ދިނުން
          މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ 22 ސުކޫލުގައި ތަމްރީނު ހިންގި
          607 ފަރާތް ތަމްރީނު ކުރި (މުވައްޒިފުން، ބެލެނިވެރިން އަދި ދަރިވަރުން ހިމެނޭގޮތަށް)
          330 ގަޑީގެ ތަމްރީނު ހިންގި
          2 ސުކޫލެއްގައި ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ފެށި

3.      މަދަނީ އުފާ ޕޮރޮގުރާމު، ލައިފްސްކިލްސް ބޭސްޑް ޑުރަގު އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮރޮގުރާމު ހިންގުން
       - 40 ސުކޫލުގެ ޕުރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރި
       - މުޅި ޖުމުލަ 133 މީހުން ތަމްރީނު ކުރި
       - 425 ގަޑީގެ ތަމްރީނު ހިންގި

މީގެ އިތުރުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކުގެ ތެރޭގައި......


     ނިއުޓްރިޝަން ވާރކްޝޮޕް
     އެސް.އޯ.ޕީ ތައް ތައްޔާރު ކޮށް ނިންމުން
      ސީ.އެފް.ބީ.އެސް ސްޓޭންޑަޑްސް ރިވައިސްކުރުން
     ޓީޗިންގ އެކްސެލަންސް އެވޯޑްސް
     ސްވިމިންގ ޕްރޮގްރާމް
Tuesday, February 5, 2013

What Metaphor Would You Use to Describe Your Teaching Practice?

Elona Harties, MED (Candidate, Ontario Certified Teacher describes her metaphor of teaching as below. What Metaphor Would You Use to Describe Your Teaching Practice?

"Teaching is gardening. When I’m gardening, I’m doing all I can to help the various plants in my garden flourish. If an fern or a rose bush isn’t flourishing, I don’t blame the fern or the rose bush. There’s no point. What I do is try to determine why the plants aren't flourishing. What is it that I can change so these plants will flourish- less sunshine, more water, etc. Not all plants like the same conditions. In order for my plants to flourish, I need to differentiate the care I give them; in order for my students to flourish, I need to differentiate the care I give them, too. Plants or students, it’s all the same to me. Blaming doesn't help them flourish. Differentiating the care I give them does." 

 Source: http://www.teachersatrisk.com/2010/10/13/what-metaphor-would-you-use-to-describe-your-teaching-practice/