Tuesday, February 28, 2012

އަޅުކަމަކީ އުޅުން އިޞްލާޙުކޮށްދޭ ކަމެއް...އަޙްމަދު ފަހުމީ ދީދި

އިސްލާމްދީނުގައި އަޅުކަންކުރަން ޖެހެނީ، ﷲ އެ ކަމަށް އަމުރުކުރައްވައި އަންގަވައިފައިވާތީ، ﷲ އަށް ކިޔަމަންގަތުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަޅުކަންކުރުމަކީ، އަޅުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބަކަށްވާތީ، އެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

اَلذَّارِيتُ ސޫރަތުގެ 56 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވަނީ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ واْلأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ "މާނައަކީ، ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އިންސީންނާއި ޖިންނީން އުފެއްދެވީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައެވެ."

ކަން މިހެންހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެ ކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟުކުރައްވައިފައިވާ އަޅުކަންތަކުގައި އެއުރެންގެ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ބައިތަކެއް ވެސް އެކުލެވިގެންވޭ. އާދެ މި ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނަމާދަށް ބަލައިލަމާ ހިންގަވާ.

ނަމާދަށް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެ ޙަދަޘުން ޠާހިރުވެ، ވުޟޫކުރަން ޖެހުމުން އިންސާނީ ޙަޔާތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެއް ސިފަ ކަމުގައިވާ ސާފުތާހިރުވުމުގެ ސިފަ ހަރުލައި އިންސާނާ ސާފުތާހިރުވޭ.

ނަމާދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކުރިން ތިމާގެ ފޭރާމާއި ނަމާދުކުރަން ހުންނަ ތަނާއި ތިމާގެ ހަށިގަނޑު ނަޖިހުން ތާހިރުވެގެންވޭތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ. އާދެ ތިމާ އާއި ތިމާ ދިރިއުޅޭ ވެށި ސާފުތާހިރުވުމަކީ، ތިމާއަށާއި ތިމާއާ އެކީ އުޅޭ އެންމެންގެ ޞިއްޙަތަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް.

އެހެންކަމުން އަޅުކަމަކީ، ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މީސްތަކުންގެ ކިބައިގައި ސާފުތާހިރުވުމުގެ މާތް ސިފަ އަށަގަންނުވައިދޭ ކަމެއް.

ނަމާދަކީ، ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ކުރަން އޮންނަ އަޅުކަމަކަށްވާތީ، މި އަޅުކަމުގެ ސަބަބުން ވަގުތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮން ހިތުމުގެ މާތް ސިފަ އަށަގަންނުވައިދޭ. ގަޑިން ގަޑިޔަށްް ކަންތައް ކުރުމާއި ވަގުތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ތަމްރީނު ލިއްބައިދޭ.

ނަމާދަކީ، އިމާމަކަށް ތަބަޢަވެގެން ކުރަންޖެހޭ އަޅުކަމަކަށްވާތީ، މުޖުތަމަޢުގެ އަފްރާދުންގެ ކިބައިގައި ކިޔަމަންވުމުގެ މާތް ސިފަ އަށަގަންނުވައިދޭ.

ނަމާދަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އައިސް ގޮސް ފެނި ދެނިވެ އުޅުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި ބީރައްޓެހިކަން ކެނޑި، ގާތްކަން އުފެދި އެކުވެރިކަން އާލާވޭ.

މީގެ އިތުރަށް މާތް ﷲ އަންގަވައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަސްވަގުތު ނަމާދު އަދާކޮށް އުޅޭމީހުންގެ ކިބައިން މުންކަރާތްތައް މަނާވެ، ފާޙިޝު ކަންތަކާ ދުރުހެލިވެ، ހެއު ކަންތަކަށް ހޭނޭ.

ފޮތުގެ ތެރެއިން ކަލޭގެފާނަށް وحى ކުރެއްވި ތަކެތި ކިޔަވައި ވިދާޅުވާށެވެ! އަދި ކަލޭގެފާނު ނަމާދު قائم ކުރައްވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ނަމާދަކީ ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފަތަކާއި، منكرات ތައް ނަހީކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ހަނދުމަ ކުޅައުމަކީ، އެންމެ ބޮޑު ކަންތަކެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކުރާ ކަންތައް اللَّه ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ.

اَلْعَنْكَبُوتُ ސޫރަތުގެ 45 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ، {إنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ} " ހަމަ ކަށަވަރުން ނަމާދު ފާޙިޝު ކަންތަކާއި މުންކަރާތްތަކާ މީހާ ދުރުކުރެ އެވެ. "

ކީރިތި ރަސުލާ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ r ފަސްވަގުތު ނަމާދުކުރާ މީހެއްގެ މިސާލު ޖައްސަވަމުން ޙަދީޘްކުރައްވަނި އެ ފަދަ މީހެއްގެ މިސާލަކީ ގޭ ދޮރުމަތީގައި އޮންނަ ކޯރަކުން ރެއާއި ދުވާލު ފަސްފަހަރު ފެންވަރައް ސާފުތާހިރުވާ މީހެއްގެ މިސާލޭ. ފަހެ އެ ފަދަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ކުނި މިލައެއް ހުންނާނެހޭ؟

ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތަށް ބަލައިލަމާ ހިންގަވަ

ޒަކާތް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާވެރިޔާގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ދަހިވެތިކަމުގެ ސިފަ އިތުުރުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާ. އަދި ދީލަތިކަމުގެ ސިފަ އިތުރުވޭ. ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތުގެ ސަބަބުން މުއްސަދީންނާއި ފަޤީރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ މުއްސަނދިކަމާއި ފަޤީރުކަމުގެ ތަފާތު ކުޑަކޮށްދޭ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ދެބައިމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުވޭ. އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުމަށް މަގު ފަހިކޮށްްދޭ. މުއްސަދީންގެ އަތުން ފަޤިރުންނަށް ހެއު ފޯރުވައިދިނުމުގެ ސަބަބުން ވައްކަންކުރުން ފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް މަދުވޭ.

އާދެ އިސްލާމް ދީނުގައި ޒަކާތަކީ، މައިގަނޑު 8 ބަޔަކަށް ބެހިގެންދާ މުދަލެއް. މާތް ﷲ اَلتَّوبَة ސޫރަތުގެ 60ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވަނީ، إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ހަމަކަށަވަރުން، صدقات ގެ ތަކެތި ވަނީ فقير ންނަށާއި، مسكين ންނަށާއި، އެކަމުގެ عامل ންނަށާއި، އެއުރެންގެ ހިތްތައް އެކުވެރިކުރައްވާ މީހުންނަށާއި، (އެބަހީ: އަލަށް إسلام ވީ މީހުންނަށާއި) އަޅުން މިނިވަންކުރުމުގައްޔާއި، ދަރަނިވެރިންނަށާއި، اللَّه ގެ މަގުގައްޔާއި (حال ގައި ޖެހިފައިވާ) ދަތުރުވެރިންނަށެވެ. اللَّه ގެ حضرة ން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ فرض އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. اللَّه އީ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ، حكيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

އާދެ ޞަދަޤާތް އާދެ ޒަކާތް ޙައްޤުވަނީ، ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނާއި، ޢާމިލުންނާއި އަލަށް އިސްލާމްވާ މީހުންނާއި، އަޅުންނާއި، ދަރަނިވެރިންނާއި ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރާ މީހުންނާއި އިބްނުއްސަބީލަށް (ދަތުރުމަތީގައި ޙާލުގައި ޖެހިގެން އަންނަ މީހުން)

اَلطَّبَرَانِي ރިވާކުރެއްވި ޙަދިޘެއްގައި ވަނީ، "اَلصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ السُّوءِ " މާނަ އަކީ، ޞަދަޤާތަކީ، ނުބައިކަމުގެ ހަތްދިހަ ދޮރު ބަންދުކޮށްދޭ އަޅުކަމެކެވެ."

ރޯދަ

ރޯދައާ މެދު ބަލައިލާއިރު އެ އަޅުކަމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ތަޤްވާވެރިކަން ޙާޞިލުވުން. އާދެ ތަޤްވާ އަކީ، އޭގެ މާނައަށް ބަލާއިރު މުޅި އިންސާނީ ޙަޔާތުގެ ހުރިހައި ދާއިރާއެއްގައި ވެސް އޭނާއަށް އެންމެ ބޭނުން ސިފަ. އާދެ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 185ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ، {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

رمضان މަހަކީ، އެމަހެއްގައި قرآن ބާވައިލެއްވި މަހެވެ. (އެ قرآن ބާވައިލެއްވީ) މީސްތަކުންނަށް ހުރި ތެދުމަގެއް ކަމުގައްޔާއި هداية އާއި حق އާއި باطل ވަކިކޮށްދެނިވި ހެކިތަކެއް ކަމުގައެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެ މައްސަރުގައި حاضر ވެ ހުރެއްޖެމީހާ، އެ މަހުގެ ރޯދަ ހިފާހުށި ކަމެވެ! އަދި ބަލިވެއުޅޭ މީހާ ނުވަތަ ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާ މީހާ، (އެ މައްސަރުގެ ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ) އެހެންދުވަސްތަކަކުން އެ عدد ހަމަކުރުން ހުށްޓެވެ. اللَّه، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތް އިރާދަކުރައްވަތެވެ. އަދި ދަތި އުނދަގޫގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް އިރާދައެއް ނުކުރައްވަތެވެ. (މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ) ތިޔަބައިމީހުން އެ މައްސަރުގެ ދުވަސްތަކުގެ عدد ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވިކަން މައްޗަށް اللَّه އަށް تكبير ކިޔައި އުޅުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން (އެކަލާނގެއަށް) شكر ވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ.

އާދެ މި އާޔަތުގައި ރޯދައިގެ މަޤްޞަދެއްކަމުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ، ތަޤްވާވެރިވުން އާދެ! ވަޙީ ކުރައްވަނީ {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} "ތިޔަބައިމީހުން ތަޤްވާވެރިވުމަށްޓަކަ އެވެ. " މިފަދައިން.

ރޯދައިގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަވާ ނަފްސުގެ އެދުންތަކާ އޭނަ ދުރުކޮށްދޭ. އޭނާގެ ކިބައިގައި ނަފްސުގެ ނުބައި އެދުންތަކާ ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ބާރު އަށަގަންނުވައިދޭ. ކެތްތެރިވުމުގެ ތަމްރީނު ލިބިދޭ، ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ އަސަރު ތިމާއަށް އިޙްސާސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަޤީރު ނިކަމެތީންނަށް އެހީވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދި ފަޤީރުންނަށް އެހީވެދޭ. ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޞަދަޤާތްކުރުމާއި ގިނަގިނައިން ނަމާދުކުރުމަށް މަގު ފަހިވޭ.

ޙައްޖު

ޙައްޖަކީ، މުސްލިމުންނަށް ޢަމަލީގޮތުން މާތް އެތައް ސިފައެއް ދަސްކޮށްދޭ އެކަމަށް ތަމްރީނު ލިއްބައިދޭ އަޅުކަމެއް. ޙައްޖުގައި ވެސް ތިމާގެ ހަވާ ނަފްސުގެ އެދުންތަކާ ދުރުވެގެން ހުންނަންޖެހޭ. ބައެއް ހުއްދަ ކަނަކަމުން ވެސް އެއްކިބާވެގެން ހުންނަންޖެހޭ. އެއްދާން ކުރުމާއި އަރައިރުންވުމާއި ތަޅައިފޮޅުން ފަދަ އެތައް ކަމަކުން ޙައްޖުގެ ތެރޭގައި އެއްކިބާވާންޖެހޭ. ޙައްޖަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ އިންސާނީ ހަމަހަމަކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދޭ އަޅުކަމެއް. އެ ކަމުގެ ތަންރީނު ލިބިދޭ އަޅުކަމެއް. އެންމެން ތިބެނީ، އެއް ފޭރާމެއްގައި އަމީރަކަށް ވަޒީރަކަށް ފަޤީރަކަށްް މުއްސަންޖަކަށްް ތަފާތެއް ނޯވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވައިފައިވާ އަޅުކަންތައް އަދާކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ލެއްވުން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ، އެ އަޅުކަންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިދާތައް ޙާޞިލުވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލެއްވުން. ﷲ ސުބަޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅަމެންނަށް އެ ކަލާގެ ރުއްސަވާ މަގަށްް ތައުފީޤު ދެއްވާށި - އާމީން

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ


Monday, February 27, 2012

Knowing children's developmental stages helps teachers plan for the year

Understanding children’s developmental stages is critical to effective teaching and classroom planning.
While each child is unique, with multiple factors affecting their development, there are predictable stages of development that children go through and each stage has its own characteristics. For example, children who are developmentally six tend to be sloppy and in a hurry but developmental sevens generally produce neat, tidy work. Developmental nines tend to be anxious and preoccupied with fairness. At ten, they seem calmer and learn that fairness issues can be solved.

Developmental age doesn’t always match chronological age

While it’s important to learn about developmental stages, it’s also important to recognize every child’s individuality. Each has their own internal developmental clock. Culture, environment, health, and personality all affect every child at every age, so not every child will pass through developmental stages at exactly the same rate.

The birthday cluster exercise

As teachers, when you receive your class roster and begin to make plans for the new year, a good question to ask is: "What are the general developmental traits of the children I’ll be teaching and how will these traits change in the course of the year?" Any given classroom will contain a wide range of chronological and developmental ages, and this span doubles or triples in a multi-age classroom. But knowing the dominant chronological age of the children in your class lets you make savvy predictions about their developmental needs throughout the year. In the first few weeks of school, you can test these predictions by observing children’s behavior, and as you get to know children individually, you can make adjustments as needed.

To get information about the dominant chronological age, begin by rearranging your class roster by birth date:
  • Children’s behavior and needs don’t suddenly change on their birthdays. It can take several months for children to consistently exhibit the behavior of a new age.
  • As stated above, developmental age does not always match chronological age. The birthday cluster exercise allows you to make predictions based on group trends but not every child will fit the predictions.
  • Individual development is uneven. A child might mature quickly in one area, such as social competence, but mature more slowly in another area, such as cognitive or physical ability.

How to use the information

Once you’ve determined the dominant age in your classroom—and the range of ages above and below the dominant age—it’s time to turn to a reference on child development. Knowledge of developmental traits can help you plan many aspects of classroom life, from arranging space to presenting academic lessons to preparing children for testing.

For a good article on developmental issues and testing, Chip Wood recommends "Education Reform and Limits to Student Achievement," by Donald Orlich, Phi Delta Kappan, February 2002, pages 468–472.

Source from: Responsive Classroom Newsletter:

Wednesday, February 22, 2012

Disaster Preparedness Week in Schools 2012

Ministry of Education has initiated implementation of Disaster Preparedness weeks in schools.

Week 01: 26 Feb to 1 March 2012

Theme: Disaster Preparedness in schools

Objective

· To reduce the damage and loss (of human and materials) in schools by a hazard through:

o Educating the Maldivian student population on prevention and preparedness methodologies that can be undertaken at school level

o Enabling the Maldivian student population to practice preparedness activities at school level

Strategy and Programme Overview

1. Implementation or practice of School Emergency Operation Plan (SEOP)

(a) All schools will formulate their School Emergency Operation Plan (SEOP) – as per the ‘Guide for “School Emergency Operations Plan” – Maldives’, complete Appendix 1 sample plan. Schools can contact MoE for technical assistance.

OR

(b) If the school has already completed the School Emergency Operations Plan, school can organise a drill or a simulation based on one of the scenarios provided in the ‘Guide for “School Emergency Operations Plan” – Maldives’. The school management is encouraged to hold the drill with the participation of the whole school population before the end of the week. Schools can contact MoE for technical assistance.

Where MRC branches and units exist, schools can consult them for assistance in First Aid components and to be partners in the work outlined above.

2. Disaster Preparedness awareness messages (learning by doing)

· Kindergarten to Grade 02 Level

o Drawing or coloring class/competition on:

What to do during a fire (run out of the building covering nose and mouth, if smoke is there crouch cover covering nose and mouth and run out of the building)

What to do during a flood (Kindergarten students can be given drawings to color. Be given small story books to color. Grade 1 and 02 can do drawing competitions as well.

· Primary Level

o Choose 1 or two types of incidents can happen in a school (fire, floods, tsunami, electricity blackout etc – refer to ‘Guide for “School Emergency Operations Plan” – Maldives’ for possible hazards) make an assignment on:

· What should you do if you are in school if this happens

· What are the equipments/skills that need to be in school to make sure that incidents like this do not get worse

OR

o An essay/drawing competition/comic competition on “why my school needs to be prepared of disasters”

OR

Conduct ‘Basic Life Support’ (First Aid) for selected school students and teachers

· Secondary level

o Students have to make an assignment on:

What are the main types of hazards that occur in Maldives – choose any 3 (Tsunami, Flooding due to rain, ‘Udha’, gust winds etc)

What sort of damages can the above hazards cause to a school (if it occurs while a student is in school?)

What are different preparedness actions that can be taken in a school to be prepared for each of the hazards above

What sort of equipments or trainings can be given to students to reduce the harm caused by such events

OR

o An essay/drawing competition/comic competition on “impact of natural disasters on children and young adults”

OR

o Conduct ‘Basic Life Support’ (First Aid) for selected school students and teachers

· Higher Secondary Level

o An essay/debate competition on “Be prepared, Save Lives – role of schools in reducing loss and damage during a disaster”

o A research assignment on

· Disaster Preparedness in schools at the global level – a case study on a programme in another country and how they are disaster prepared and what they do

OR

o Conduct ‘Basic Life Support’ (First Aid) for selected school students and teachers