Sunday, March 25, 2012

ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުންނޭތޯއެވެ؟

ދިވެހި ކާބަފައިންގެ ހިއްވަރާއި މިންނަތުން ދިވެހި ބިމުގައި އިސްލާމީ ވަންތަކަން އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ މިންނެއް މަސައްކަތްތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އެބޭފުޅުންވަނީ އިސްލާމް ދީނަށްޓަކައި އަމިއްލަ ވަންތަކަމަށްޓަކައި އެތަކެއް ޤުރުބާނީ އެއް ވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ބޭރުގެ ގަދަފަދަ އަދުއްވުންނާ ހަނގުރާމަކުރައްވައިގެން އެމީހުން ބަލިކުރައްވާފައެވެ. އެބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވި ބުރަމަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ބިމުގައި އިސްލާމީ ނޫރު ފެތުރުނެވެ. އެކަމުގެ ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނެވެ. އެހެނަސް ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މިފަހަކަށް އައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް، ދީނީ ކަންކަމަށް ދޭންވާ ސމާލުކަން ނުދެވޭކަމެވެ. ގިނަ ބެލެނިވެރިންނާއި މައިންބަފައިންނަށް އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ދީނީ ވާޖިބު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ދަސްކޮށްނުދެވޭކަމެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުދެވޭކަމެވެ.

ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންނާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުން ދީނީ ކަންކަން އޮތްގޮތް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. މައިން ބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިންވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެހެނަސް ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ދަރިންގެ ފުށުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ހަމަ މި އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމައަށް އުފަން ދިވެހި ދަރިންބާވައޭ ހިތަށްއަރާ ފަހަރުތައް ދިމާވަނީ މަދެއްކޮށް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، އުފެދޭ ސުވާލަކީ ސުކޫލު މަދުރަސާ ތަކުގައި ދީނީ ތަޢުލީމު ކިޔަވައިދެމުންދާއިރުވެސް ސުކޫލުތަކުން ނިމިގެން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނަ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ދީނީ ކަންކަން އަށަގަންނަމުން ނުދަނީ ކީއްވެބާވައެވެ؟

ނަމާދު ވަގުތުވީކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތުވުމުން ނަމާދަށް އަވަހަށް އައުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުން އިހުނަށްވުރެ ބާރުކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހެއެވެ. ކާމިޔާބާއި ފަލާޙު ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވާށޭ ގޮވާއަޑު މިސްކިތްތަކާ އެތަކެއް ސަކޭތަ ފޫޓު ދުރަށް އިވެމުންދެއެވެ. އެހެނަސް އެއަޑަށް އެދެވޭ ގޮތުގައި ޢިޖާބަ ދެވޭބާވައެވެ؟ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބަންގީގެ ކަލިމަތައް އިވެނީ ކުޅިވަރުގައި މަސްޣޫލުވެ އުޅެނިކޮށްނެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އިވެނީ ކުޅިވަރަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އެއަޑު އިވެނީ ހުނުމާއި ސަކައިގައި އުޅެނިކޮށްނެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކަށް އެއަޑު އިވެނީ އަރާމުކޮށްލުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހިތަށާއި ހަށިގަނޑަށް ފިނިކަމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށްނެވެ. ނުވަތަ ރައްޓެހިންނާއެކު އަނގަމަޖަލުގައި ތިއްބައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން މިދެންނެވުނު ފަރާތްތަކާ ޚިލާފަށް މަދު ބަޔަކަށް ނަމަވެސް އެއަޑު އިވެނީ އެއަޑެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ވަގުތުތައް ގުނަގުނާ ތިއްބައެވެ.

ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ބަންގީގެ އަޑުއިވުމުން، ކުޅިވަރުގެ މައިދާންތަކާ ދިމާއަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ އަވަސްވެފައި ހަލުވި ވަމުންނެވެ. ކުޅެމުންދާ ކުޅުމަށް އިތުރު ފޯރިއަކާއި ޖޯޝެއް ލިބޭ ކަހަލައެވެ. ލަވާ ހަޅޭކުގެ އަޑު ގަދަވެގެން ދެއެވެ. އެހެނަސް މިފަދަ މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތަކަކީ މިދިވެހި ފަސްގަނޑުން ފެންނަމުން އަދި އިވެމުންދާ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކަކާއި އަޑުތަކަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމާ ކަން ބޮޑުވެ އަޅާލާ މީހުން އަތުގެ އިނގިލިތަކުން ގުނާލެވޭހާވެސް މަދުވެއްޖެއެވެ. އެހެނަސް އިސްލާމީ، މި ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް އުފަން ދަރިންކަމުގައި އެބައިމީހުންވެސް ބުނެ ވަކާލާތުކުރާނެ ތޯއްޗެކެވެ!

ހުކުރު ވިލޭރޭ "އޯވަރ ނައިޓަށް" ދިއުމާއި މަސްދަތުރު ދިއުމާއި ހުކުރު ދުވަސް ދުވަހު ދަތުރު ދިއުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި "ވައިގައި ހިފަމުން" އަންނަ އާދައެކެވެ. މިދަންނަވަނީ މިކަންކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ކުރުން ރަނގަޅު ނޫން ކަންކަމެކޭ ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިކަންކަން މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ގަޑިއާއި ގޮތް ރަނގަޅު ނޫން ވާހަކައެވެ. ދެޖިންސުގެ ދިވެހި ޒުވާނުންގެތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި ބައެއް އާއިލާތައް އޯވަރނައިޓަށާއި މަސްދަތުރު ގޮސް އެއުޅޭ މަސްހުނި ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން އިސްލާމް ވަންތަކަން ގެއްލި ﷲ ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ ނަމާދު އެޅުން ފަދަ ނޭދެވޭ ކަންކަންކަން ކުރެވުމަށްމަގުފަހިވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ދަތުރުގޮސް އުޅޭ އުޅުމުގައިވެސް ނަމާދަށް ފަރުވާތެރިވަނީ ވަރަށް މަދު މީހަކުކަން ތެދު ޤަބޫލުކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އެއްބަސްވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމު ދީނާ ބީރައްޓެހި މިފަދަ ކަންކަމަށް ތަރުހީބު ދިނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާނެ ކަންކަންތޯއެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދިވެހިންނަކީ ހުޅަނގުގެ ފެޝަންތަކަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. ހެދުން އެޅުމާއި ބޯހެދުމުގައި އަދި ނިޔަފައްޗާއި މޫނު ރީތިކުރުމަށް ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ހުޅަނގުގެ އަހުލުވެރިންނަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް މާ ކުރިއަރާފައިވާކަމަށް ދަންނަވަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ދެޖިންސުގެ މީހުންގެ މެދުގައި މިފަހަކަށް އައިސް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ސޯޓުބުރި ތަކަކީ މުސްލިމުން ލައިއުޅުމަށް ދީން ހުއްދަކުރާ އެއްޗެއްތޯ ބަލައިލުމަކީ އެފަދަ ސޯޓު ލައިއުޅޭ މީހުންގެ އިތުރުން މައިންބަފައިންނާއި ބަލަދުވެރިންގެ ވާޖިބަކަށް ނުވާނެތޯއެވެ. އެފަދަ ސޯޓުތަކުން ތިމާގެ އައުރަ ނިވާ ނުވާހާލު، އެފަދަ ސޯޓުތަކުގައި މުޅިދުވާލާއި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރަމުންދާއިރު ނަމާދު ވަގުތުޖެހުމުން ނަމާދަށް އެރޭނެތޯއެވެ؟ ވީއިރު މިކަންކަމަކީ މުސްލިމު ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކުވެސް އަދި ބެލެނިވެރިއަކާއި ކޮންމެ ދަރިއަކުވެސް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް މިހިނދުން މިހިނދަށް އިސްލާޙުކުރަންވެފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަމެވެ.

ޒަމާން ބަދަލުވާ ވަރަކަށް ޚިޔާލާއި ފިކުރު ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔަނަމަވެސް، ދީނީ ގޮތުން ކުރަން އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަށާއި ނުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ވީއިރު ތިމަ ތިމާމެންނަށް މިހާރު އުޅެވެމުންދާ، އިސްލާމު ދީނާ ބީރައްޓެހި އުޞޫލުތައް ބަދަލުކޮށް ދެދުނިޔޭގެ ހެވާއި ލާބަ ހޯދުމަށްޓަކައި އަތުކުރި އޮޅާލަމާތޯއެވެ. އެއިރުން ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނެކަން ކަށަވަރެވެ.

މުޙައްމަދު ނާޝިދު (އެސްކިޑު)

Wednesday, March 14, 2012

Purposeful Parenting

Five tips on how to be a purposeful parent

This all starts with effective communication.
 1. Take time to listen: Adolescents do not always want advice. Parents can discuss solutions rather than deliver lectures, and use reassurance, encouragement, and support. It is not helpful when parents respond to their adolescent's concerns by minimizing what the young person is feeling or saying, "you'll get over it."
 2. Be aware of where adolescents are and what they watch: When adolescents are not at home or school, it is a good idea for parents to know where they are. Also, restrict adolescents viewing inappropriate movies.
 3. Take concrete steps to help adolescents avoid illicit behaviour: Be home at key times of the day such as in the morning, after school, at dinner time, and at bed time. Parents can also : Explain why illicit behaviour is harmful.Communicate their expectations and rules relating to these kinds of behaviours.Check in with their adolescents on a regular basis. Get to know their adolescent's friends. Communicate with their adolescents to find out whether he or she is making healthy choices.
 4. Eat dinner as a family: By eating meals with their adolescents and helping them to stay active. Parents can help teens to eat nutritious diet and to exercise regularly.
 5. Pay attention to your own well-being : Include a physical activity, a healthy diet, and plenty of sleep into the daily routine.
Source: La Verne Bishop, executive director of Hale

Monday, March 12, 2012

Bullying as a Serious Problem


“Bullying is currently a serious and prevalent problem in our schools. Its negative effects are not limited to individual children who bully or those who are victimized by peers. Bullying is a systemic social problem that impacts the entire school, and has far reaching implications for children’s social and emotional adjustment.” (Interventions for Academic and Behavior Problems, Snell et al., 351)

Honolulu’s Washington Middle School principal, Michael Harano said students are advised at the beginning of every school year about consequences for inappropriate behavior, such as bullying, but incidents still occur. He admits that if people are really interested in trying to get no bullying to occur in schools, it needs to be linked to parent training.

A teacher, who was a victim of bullying, asked “Where are the preventive measures? Where are the programs? And where are the trainings?” She said she left teaching after a few years because some of her students verbally and physically harassed her.

Pls vote on the poll at the right side

Wednesday, March 7, 2012

Authentic Assessment: What You Can Do in 5 minutes, 5 days, 5 months, 5 years . . .

How you can replicate authentic assessment with the resources and time that you have.

The School of the Future (SOF) is dedicated to teaching through real-world tasks, checking on student progress often, and adjusting lessons based on a wide variety of assessments is delivering big dividends with increased student engagement and performance. And although these accomplishments did not occur overnight, we believe that other schools can see similar progress, even if they start small and build slowly.

Below are some creative tips for teachers, administrators, and other educators to help your school begin this journey.

In 5 minutes, you can determine what students are thinking and achieve any one, perhaps two, of the following:

 • Make sure that the teaching objective for the day is assessable.
 • Create a question that captures the learning target for the day.
 • Take quick notes on a clipboard about student work -- check, check-plus, check-minus will do.
 • Remember to call on students randomly.
 • Hold up white boards with student work to point out exemplary samples.
 • Look over a student's shoulder to see what he is writing in his notebook. You can then take your own notes about what you saw or talk to the student right then about what he is doing well and what he could be doing better.
 • Ask students to turn and talk to each other in response to a directed question. You can then listen in on those responses and take notes or join the talk to offer suggestions

In 5 days, you can determine what students know and prove it:

 • Read over conference notes and checklists for the week to look for trends and then group students by readiness and understanding.
 • Be open to the fact that students are moving at a different pace than you may be. You need to be willing to respond by slowing a lesson or moving more quickly.
 • Look at your formative assessment notes to identify the students whom you have not yet assessed. For example, record notes on a seating chart and look for empty spaces and try to assess those students by the end of the week.
 • Encourage special education teachers and general education teachers to co-plan using formative notes so they can develop flexible groupings and responsive lessons for the next week. Ideas include group work, partner work, independent reading/writing/problem solving, or rubric-based accountable talks that clearly measure if students understand the material.
 • Conduct targeted, small-group work based on the results of the five-minute assessments.
 • Start to find out what interests your students so you can incorporate more of what appeals to them in your lessons and requirements for assessments.

In 5 weeks, you can assess if students are making progress toward mastery of the subject matter.

 • Look for frequency of competency to gauge independence. You can use a clipboard, a checklist, or notes.
 • Look for improvement in competencies as students practice more. You can then note these observations in your tracking forms.
 • Begin to have a sense of the levels (basic, competent, mastery) for the skills and content you are teaching. Look for depth in students' application of the material.
 • Give students more opportunities for practice while gradually removing instructional supports.
 • Continue and refine small-group work based on daily assessments.
 • Collaborate with students to generate the criteria for some assessments. This approach helps to improve student self-awareness.
 • Encourage students to reflect on their own growth.
 • Teach students to collect and organize samples of their work in portfolios for reflection and goal setting.
 • Challenge students to independently put all the pieces together (synthesize) by requiring tasks on demand, in which students demonstrate mastery without any instructional supports from the unit of content.
 • Look ahead to the next unit and revamp for alignment based on curriculum goals. Start with what you have and tweak it to create a more purposeful alignment of lessons with assessments.

In 5 months, you can reflect and refine your curriculum with guidance from an administrator or curriculum coach.

 • Encourage experimentation while celebrating and sharing best practices.
 • Reflect on school-wide summative data such as test scores, parent surveys, and external reviews.
 • Name common practices to ensure common goals across departments, teams, and the entire school.
 • Incorporate more real-world tasks into your lessons.
 • Be prepared for slowdowns as you pare down what matters and what works in terms of assessment.
 • Transform grade books from a simple list of assignments completed to a record of skills and content mastery. Assignments become indicators of mastery.
 • Base at least 80 percent of students' semester grades on their demonstration of skill and content mastery.
 • Try to insert more planning time into the school day to foster subject-area and grade-level collaboration between teachers.

In 5 years, you can complete the realignment of your vertical curricula.

 • Ensure teacher teams are comfortable with inquiry-based meetings grounded in cycles of analysis of student data, action planning, goal setting, and reflection.
 • Personalize the curriculum by no longer asking, "How can I impose my curriculum on students?" Instead ask, "How can we teach students to make choices that will lead them to achieve standards?"
 • Transition to a grading system that is based more on the demonstration of mastery than simply on work habits.
 • Engineer a paradigm shift from student engagement as the end goal to student engagement as the first step they take in making individual progress towards independent mastery.
 • Trust and embrace the use of data to drive decision making rather then relying on a more superficial look at how things are going.
 • Build a school-wide bank of formative assessment practices, theories of action, and shared habits of learning.
 • Establish a tone of professional development, growth, and reflection. For example, create action research teams that encourage teachers to assess their practice through the lens of educational research and to make modifications based on the results.
Source: http://www.edutopia.org
Credits: