Wednesday, February 13, 2013

:އެސްކިޑު 2012ގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތައް


 :އެސްކިޑު 2012ގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތައް 


1.      ޗައިލްޑް ފުރެންޑުލީ ބަރާބަރު ސުކޫލު މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުކޫލުތައް ވަޒަންކުރުން
       - 11 ޓީމުގައި ޖުމްލަ 77، ފަންނީ މީހުން ބައިވެރިވި
       - 676 ޓީޗަރުންގެ ލެސަންޕުލޭނާއި ފިލާވަޅުތައް ބަލައި، ބިނާކުރުވަނިވި، އުފެއްދުންތެރި ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދިން
       - 1232 ގަޑިއިރު (އޮންސައިޓު، ސުކޫލުތަކުގައި) ހޭދަކުރި
       - 11 ސުކޫލުގެ ”ސުކޫލު އިމްޕުރޫވްމަންޓު ޕުލޭނު“ ތައްޔާރު ކުރި

2.      ޗައިލްޑް ފުރެންޑުލީ ބަރާބަރު ސުކޫލު މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސުކޫލުގެ ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ދިނުން
          މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ 22 ސުކޫލުގައި ތަމްރީނު ހިންގި
          607 ފަރާތް ތަމްރީނު ކުރި (މުވައްޒިފުން، ބެލެނިވެރިން އަދި ދަރިވަރުން ހިމެނޭގޮތަށް)
          330 ގަޑީގެ ތަމްރީނު ހިންގި
          2 ސުކޫލެއްގައި ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ފެށި

3.      މަދަނީ އުފާ ޕޮރޮގުރާމު، ލައިފްސްކިލްސް ބޭސްޑް ޑުރަގު އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮރޮގުރާމު ހިންގުން
       - 40 ސުކޫލުގެ ޕުރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރި
       - މުޅި ޖުމުލަ 133 މީހުން ތަމްރީނު ކުރި
       - 425 ގަޑީގެ ތަމްރީނު ހިންގި

މީގެ އިތުރުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކުގެ ތެރޭގައި......


     ނިއުޓްރިޝަން ވާރކްޝޮޕް
     އެސް.އޯ.ޕީ ތައް ތައްޔާރު ކޮށް ނިންމުން
      ސީ.އެފް.ބީ.އެސް ސްޓޭންޑަޑްސް ރިވައިސްކުރުން
     ޓީޗިންގ އެކްސެލަންސް އެވޯޑްސް
     ސްވިމިންގ ޕްރޮގްރާމް
No comments:

Post a Comment